Laatste wijziging: vrijdag 26 maart 2021

 Algemene Leden Vergadering 2020 wsv FLAL

Maandag 9 maart 2020
In dorpshuis “De Weeme”, Weeme 18, 9801 AS Lekkum
Zaal open om 19.30 uur
Begin ALV om 20.00 uur

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen van de 36e ALV van 4 maart 2019 ( Download de concept Notulen 2019 »» )
4. Ingekomen vragen, stukken en mededelingen
5. Jaarverslag van het bestuur:
     5.1. Het algemeen gedeelte
     5.2. Presentatie database analyse door Pieter Jousma
     5.3. Het financieel verslag over 2019
6. Verslag van de kascommissie
7. Benoeming kascommissie

8. Pauze

9. Begroting wsv FLAL 2020
10. Verkiezing bestuursleden.
      (voor Arend Dijkstra, Folkert Heida en Jelle Hoekstra loopt de zittingstermijn af)
11. Huldiging van de jubilarissen
12. Rondvraag
13. Datum volgende ALV: maandag 1 maart 2021
14. Sluiting

Na afloop van de vergadering staat er voor iedereen nog een drankje klaar

De vergaderstukken worden z.s.m. gepubliceerd.

Download de agenda voor de ALV »»

 

Hieronder een foto-impressie van de ALV 2020 en de huldiging van de jubilarissen.