Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage

De website is op donderdag 2 februari 2023 voor het laatst bijgewekt.

 Algemene Leden Vergadering 2022 wsv FLAL

Kort verslag van de Algemene Leden vergadering op 4 april 2022 in dorpshuis 'De Weeme' in Lekkum.

In verband met de beperkende maatregelen kon er de afgelopen twee jaar geen ALV plaats vinden zoals we die in het verleden gewend waren. In oktober 2021 vond er onder de toen geldende voorwaarden nog wel een ALV plaats maar konden vooral de jubilarissen (25 en 40 jaar lid van de FLAL) niet gehuldigd worden.
Nu in maart de beperkingen zijn opgeheven kon er weer onder 'normale' omstandigheden vergaderd worden. Bij de opening van de vergadering was de zaal niet afgeladen vol zoals bij eerdere ALV's wel vaaaak het geval was. 

De agenda leek met 18 punten behoorlijk gevuld. Er stonden de gebruikelijke punten op zoals:
- het jaarverslag van het bestuur en het financieel jaarverslag van de penningmeester
- de begroting 2022
- vaststellen van de contributie voor 2023
- een formele statutenwijziging i.v.m. een wetswijzigen betreffende het verenigingsrecht
- de viering van het 50-jarig jubileum van onze vereiniging dat in 2023 gevierd gaat worden.

Van al deze zaken en de overige punten van de agenda volgt nog een officieel verslag van het bestuur.

Bijzondere aandacht was er voor de jubilarissen die al meer dan 25 dan wel 40 jaar lid van onze vereniging zijn.
In 2021 waren er 7 leden 25 jaar en ook 7 leden die 40 jaar lid waren. In 2022 zijn dat resptievelijk 26 en 4 leden. 10 jubilarissen waren voor de huldiging naar Lekkum afgereisd en zij kregen uit handen van de voorzitter hun herinneringsspeld uitgereikt. 

Hieronder de namen van alle jubilarissen:

25 jaar lid:
M.H.Coenen; J.J.B.Modderman; A.Hulshof; J.J.de Jongh; A.Hingstman; H.de Jong; H.J.Groendijk (2021)

L.C.Verkleij; M.C.E.A.Verkleij; K.Adema-Post; S.van Dijk; E.J.van Dalfsen; F.Kuiken-Brink; J.Koopmans-de Vries; G.van der Meulen; K.Groendijk-Sterenberg; T.Kazimir; Tj.de Boer; M.Mous; A.Vrijheid-Beeksma; A.Zwolle; A.de Kroon-Pietersma; K.Schotanus; P.Spijksma; J.Berga; A.Broersma-Postma; M.Dirks; W.Schaap; A.M.M.de Boer; H.J.Dijkstra; M.Koopal; A.Dijkstra-Moorlag; E.Oppers.(2022)

40 jaar lid:
W.Runia; H.Spoelhof; A.Molenaar; H.Pops; W.Zijlstra; A.de Haan; W.Postma. (2021)
L.Everts; S.Zuidstra; S.Jonker; S.Talma. (2022)

Roelof Legenda werd door de vergadering als nieuw bestuurslid benoemd en Broer Adema werd door de vergadering herbenoemd als bestuurslid. Roelof wordt algemeen bestuurslid en Broer neemt het voorzitterschap weer op zich.

Hier onder treft u enkele sfeerfoto's van de vergadering aan.

Rond kwart voor tien werd de vergadering afgesloten met een drankje.

Zoals al gezegd, dit verslagje is niet het officiële bestuursverslag maar is een persoonlijke weergave van de webmaster.


 

Uitnodiging voor de 39e Algemene Ledenvergadering

Datum : maandag 4 april 2022
Plaats : Dorpshuis “ De Weeme” te Lekkum
Aanvang : 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Notulen 38e ALV van 11 oktober 2021. Bijlage 1.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Jaarverslag bestuur. Bijlage 2.
6. Jaarverslag penningmeester. Bijlage 2.
7. Verslag kascommissie.
8. Begroting Wsv FLAL 2022. Bijlage 2
9. Benoeming kascontrole commissie: Minne Bron, nieuw lid Jannie Kleefsman, reserve……
10. Vaststellen contributie en inschrijfgelden:
      a. FLAL-lidmaatschapscontributie en -donateursbijdrage 2023. Deze blijven gelijk.
      b. De KWbN contributie wordt doorberekend. Verandering van dit bedrag wordt in het FLAL mededelingenblad
          en op de website onder FLAL mededelingen vermeld.
     c. Inschrijfgelden:
        Voorstel: FLAL-leden en donateurs € 5,- , KWbN-leden € 6,- en niet-leden € 7,-
        Dit is inclusief een consumptiebon voor koffie/thee in de startgelegenheid.
11. FLAL 50 jaar.
      Voorstel: het bestuur wordt gemandateerd om de jubileumcommissie, voor het maken van een jubileumboek,
      op basis van een begroting een bedrag van € 17.000,- uit de reserves beschikbaar te stellen.
12. Pauze.
13. Statutenwijziging om te voldoen aan de WBTR. Bijlage 3.
      Voorstel: De voorgestelde wijzigingen goed te keuren en het bestuur opdracht te geven de statutenwijziging
      met een notaris te regelen.
14. Huldiging van de jubilarissen
15. Verkiezing bestuursleden
      Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor Roelof Legendal te benoemen, Broer Adema aftredend en stelt zich herkiesbaar.
16. Rondvraag
17. Datum volgende ALV: maandag 3 april 2023
18. Sluiting

Toelichting op de agenda
Ad 2 volgens het huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen leden en donateurs van de vereniging tot uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de ALV voorstellen doen voor behandeling op de ALV. Niet tijdig ingediende voorstellen komen niet aan de orde.
.
Ad 5/6 de jaarverslagen en overige bijlagen kunnen per mail of schriftelijk worden aangevraagd. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Op de ALV zijn een beperkt aantal gedrukte exemplaren beschikbaar. Tijdens de ALV worden de kernpunten uit beide jaarverslagen aan de orde gesteld.

Download de agenda voor de ALV »»