Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage
Terug naar de homepage

Laatst bijgewerkt: dinsdag 30 januari 2024.

Algemene Leden Vergadering 2023

Informeel verslag van de 40e Algemene Leden Vergadering op maandag 3 april 2023

Broer Adema opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de 40e Algemene Leden Vergadering (ALV). Misschien een beetje merkwaardig: 50 jaar wsv FLAL en pas de 40e ALV. Dat heeft zo zijn organisatorische redenen.
Na het openingswoord wordt de vastgestelde agenda afgewerkt.
Op de agenda staan de gebruikelijke onderwerpen zoals: verslag vorige ALV, jaarverslag van het bestuur, financieel jaarverslag, begroting en de bestuursverkiezing. Dit jaar staat ook een wijziging van de statuten op de agenda.
Deze wijziging houdt in dat met directe ingang de donateurs van de vereniging volwaardig lid worden met stemrecht. Dit heeft te maken met de door de KWbN opgeheven verplichting dat een FLAL-lid automatisch lid is van de KWbN. De wijziging van de statuten wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
De notulen van de 39e ALV en de direct daarop gevolgde extra vergadering werden zonder opmerkingen vastgesteld.
Het jaarverslag 2022 van het bestuur laat een bloeiende vereniging zien met meer dan 1100 leden. De afgelopen jaren is er een afname van het ledental geweest maar in het laatste jaar is er weer sprake van aanwas.
Doordat er in januari twee tochten (Roden en Damwoude) uitvallen blijft het aantal deelnemers aan de wandeltochten steken op bijna 3200 over alle afstanden. Dit is ook terug te vinden in het financieel verslag waar een tekort van ongeveer € 2000,= geconstateerd wordt. Naar het zich laat aanzien zal dit zich in het lopende jaar niet herhalen. De begroting 2023 laat in ieder geval geen tekort zien.
De kascommissie heeft geen op- of aanmerkingen met betrekking tot het financiële reilen en zeilen en stelt voor het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt daarmee in.
De contributie voor FLAL-lidmaatschap blijft ongewijzigd vastgesteld op € 6,50 per jaar. Ook het inschrijfgeld voor deelname aan de wandeltochten blijft gelijk.

Na de pauze is het tijd om de jubilerende leden in het zonnetje te zetten.
Er zijn 18 leden die 25 jaar lid zijn waarvan er twee ter vergadering zijn. 4 leden zijn reeds 40 jaar lid. Ook daarvan zijn twee ter vergadering. Dan zijn er nog twee leden die vanaf de oprichting (dus 50 jaar!) lid zijn. Zij zijn beide aanwezig en zijn ook beide erelid van de FLAL.
De voorzitter reikt aan de aanwezige jubilarissen de bijbehorende onderscheidingen uit.

Dan staat de bestuursverkiezing op de agenda.
Arend Dijkstra is aftredend en herkiesbaar. Voor de invulling van de reeds langer bestaande vacature wordt door het bestuur Joop Ludema voorgedragen. De vergadering stemt in met de herbenoeming van Arend Dijkstra en met de benoeming van Joop Ludema als nieuw bestuurslid.
Met dank voor de bewezen diensten nemen we afscheid van Folkert Heida als bestuurslid. Folkert is om privé redenen niet beschikbaar voor een nieuwe periode.
Bij de rondvraag komen geen dringende zaken aan de orde.
De volgende Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld op maandag 1 april 2024.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.


Met vriendelijke groet,

Tom van der velde

Hieronder eenn foto-impressie van de Algemene Leden Vergadering.


Uitnodiging voor de 40e Algemene Ledenvergadering

 

Datum                  : maandag 3 april 2023

Plaats                   : Dorpshuis “De Weeme” te Lekkum

Aanvang              : 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

 

Agenda 

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
  a. Notulen 39e ALV van 4 april 2022. Bijlage 1.
  b. Notulen extra vergadering op 4 april 2022. Bijlage 2.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag bestuur. Bijlage 3.
 5. Jaarverslag penningmeester. Bijlage 3.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Begroting Wsv FLAL 2023. Bijlage 3.
 8. Benoeming kascontrole commissie: Janny Kleefsman, Roelie Homan, reserve…..
 9. Vaststellen contributie en inschrijfgelden:
  a. Voorstel FLAL-lidmaatschapscontributie en -donateursbijdrage 2024 blijft € 6,50
  b. De KWbN contributie 2024 wordt doorberekend. Verandering van dit bedrag wordt in het FLAL mededelingenblad en op de website onder FLAL mededelingen vermeld.
  c. Inschrijfgelden:
      Voorstel: de inschrijfgelden blijven gelijk: FLAL-leden en donateurs € 5,- , KWbN-leden € 6,-
      en niet-leden € 7,- dit is inclusief een consumptiebon voor koffie/thee in de startgelegenheid..
 10.  Wijziging huishoudelijk reglement: te weten art. 1 lid c & d. Dit i.v.m. de stelling dat een FLAL-lid niet meer verplicht is lid te zijn van de KWbN. Bijlage 4.
 11.  Pauze
 12.  Huldiging van de jubilarissen: 2 leden 50 jaar lid, 4 leden 40 jaar lid en 18 leden 25 jaar lid
 13.  Verkiezing bestuursleden:
   a. Herbenoemen Arend Dijkstra. Hij is bereid om nog een periode zijn bestuurstaak uit te voeren.
   b. Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor Joop Ludema te benoemen.
   c. Afscheid Folkert Heida. Hij is vanwege privéomstandigheden niet beschikbaar voor een volgende bestuursperiode.
 14.  Rondvraag
 15.  Datum volgende ALV: maandag 1 april 2024
 16.  Sluiting

Toelichting op de agenda

Ad 2          volgens het huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen leden en donateurs van de vereniging tot uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de ALV voorstellen doen voor behandeling op de ALV. Niet tijdig ingediende voorstellen komen niet aan de orde.

Ad 5/6      de jaarverslagen en overige bijlagen kunnen per mail/schriftelijk worden aangevraagd. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Op de ALV zijn een beperkt aantal gedrukte exemplaren beschikbaar. Tijdens de ALV worden de kernpunten uit beide jaarverslagen aan de orde gesteld.